JAC (heel Vlaanderen)

U bent hier

FAQ

Dossier & Beroepsgeheim

Alles wat jij vertelt, blijft tussen ons. Alleen met jouw toestemming kan de begeleider overleggen met iemand van buiten het JAC.

Enkel in gevaarsituaties kunnen we hiervan afwijken. Wanneer iemand in gevaar is of als er zich een noodtoestand voordoet, hebben we meldingsplicht. We brengen jou dan altijd op de hoogte.

Het JAC zal nooit contact opnemen met je ouders zonder jouw expliciete toestemming.

Ja, je hebt altijd het recht om je dossier in te kijken. Je kan hiervoor een aanvraag doen bij je hulpverlener.

Als je dat wil, kan je je dossier inkijken samen met een vertrouwenspersoon die je zelf kiest.

Het dossier is een registratiemiddel en een hulpmiddel in de hulpverlening. Het dient o.a. om afspraken te noteren en je situatie op te volgen.

De elektronische verwerking gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met art. 10 van het Decreet Algemeen Welzijnswerk.  

In je dossier houdt de hulpverlener informatie bij over:

  • wie je bent
  • je hulpvraag
  • welke je mogelijkheden/moeilijkheden zijn
  • je verwachtingen
  • je doelen en de stappen daar naartoe
Het dossier bevat ook kort de essentie of conclusie van de gesprekken die je hebt en, wanneer nodig, nog andere relevante gegevens. Het dossier bevat geen zaken die niet met jou besproken zijn. 
Je hebt het recht om te vragen om sommige dingen niet te vermelden in je dossier of om deze niet door te geven.

Je hulpverlener, zijn teamcollega’s en de teamverantwoordelijke kunnen jouw dossier inzien. Andere betrokken hulpverleners van binnen of buiten het CAW kunnen enkel in jouw dossier als je daarvoor toestemming gegeven hebt. Je hebt het recht te weten wie toegang krijgt tot jouw dossier.

Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger kom je in een CAW vaak in aanraking met vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens. In de brochure ‘omgaan met vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim door vrijwilligers’ vind je zeker al heel wat antwoorden.  CAW’s hebben duidelijke richtlijnen bij voor  het ‘vertrouwelijk omgaan met cliëntinfo’. Deze sectorafspraken gelden voor zowel vaste medewerkers als vrijwilligers.

In de introductie zullen we je zeker ook uitgebreider meegeven wat de afspraken hierover zijn in onze organisatie.

Volgens de wet is de organisatie burgerrechterlijk aansprakelijk’ voor de activiteiten die je uitvoert als vrijwilliger. Dit betekent dat, wanneer je door jouw fout schade veroorzaakt aan iemand  tijdens activiteiten als vrijwilliger, de organisatie deze schade zal moeten vergoeden. Jijzelf als vrijwilliger kan wel aansprakelijk gesteld worden als je een grove fout maakt, bedrog pleegt of herhaaldelijk een lichte fout maakt. Het is wel zo dat enkel een rechter kan oordelen dat jij als vrijwilliger aansprakelijk bent.

Elk CAW is hiervoor verzekerd.

Ja, iedereen die ouder is dan 15 jaar, of in het jaar zelf nog 16 wordt, mag vrijwilligerswerk doen. 

Soms moet je wel eerst een toelating vragen:

  • wanneer je een uitkering hebt bij de RVA
  • wanneer je een uitkering hebt van het ziekenfonds
  • wanneer je een leefloon ontvangt
  • als vreemdeling

Als je hierover vragen hebt, stel ze ons gerust , dan kunnen we in jouw specifieke situatie vertellen wat je moet doen.

Vrijwilligerswerk is onbetaald. De wet laat toe dat vrijwilligers een onkostenvergoeding kunnen  ontvangen. Een CAW bepaalt zelf of er een onkostenvergoeding wordt betaald aan vrijwilligers. Indien dit gebeurt, kan een CAW kiezen voor een forfaitaire of een reële kostenvergoeding.  Bij een forfaitaire vergoeding betaalt het CAW je een bedrag uit  zonder dat je hiervoor bewijsstukken nodig hebt.  Bij een reële vergoeding  zal de organisatie je werkelijk gemaakte kosten terugbetalen. Hiervoor moet je als vrijwilliger de nodige bewijsstukken binnenbrengen. Meer detailinformatie vind je in de folder “de wet betreffende de rechten van de vrijwilliger”. Op www.vrijwilligerswerk.be vind je de actuele forfaitaire maximumbedragen.
Opgelet: als vrijwilliger kan je niet bij de ene organisatie vrijwilligerswerk doen waar je een forfaitaire kostevergoeding ontvangt en bij de andere waar je een reële kostenvergoeding ontvagnt.   je meot er als vrijwilliger zelf op toezien dat je de maximumbedragen niet overschrijdt. Het CAW waar je als vrijwilliger werkt kan trouwens niet weten waar je nog vrijwilligerswerk doet.

Vragen over de hulp

Bij alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel hebben we eenzelfde klachtenregeling. Mensen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het probleem zullen jouw klacht behandelen en samen met jou naar een oplossing zoeken.

Je kan met je vraag of probleem terecht in het JAC in je buurt. Je kan zoeken in het overzicht van alle JAC's in Vlaanderen en Brussel, of je kan zoeken naar een JAC in je buurt op basis van je postcode of woonplaats.

De meeste JAC’s zijn enkel overdag open, maar je kan het JAC wel vragen of het mogelijk is om 's avonds een afspraak te plannen.
Zoek je ’s avonds een luisterend oor, dan kan je bellen naar het nummer 102 van Awel.

In het JAC kan je gewoon binnenlopen tijdens de openingsuren en wordt je onmiddellijk verder geholpen. Er is geen wachtlijst. Ook via telefoon maken we al in dat eerste gesprek tijd voor jou en je verhaal. Je kan ook een afspraak maken voor een gesprek.
Voor verdere begeleiding kan het wel gebeuren dat je op een wachtlijst terechtkomt.
In dat geval gaan we wel samen met jou op zoek waar en hoe je in afwachting steun kan vinden, en hoe we je ondertussen in het CAW zelf kunnen helpen.